എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് വർഷ, അവൾ കാഴ്ചയിൽ വളരെ സുന്ദരിയാണ്.. അവളുടെ രൂപം വളരെ ചൂടുള്ളതും സെക്സിയുമാണ്.. അവളുടെ കഴുത തികച്ചും ഉരുണ്ടതും വലുതുമാണ്. മമ്മി വീട്ടിൽ മാക്സി ധരിക്കും, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സൽവാർ സ്യൂട്ടോ...